Marcy Arlin (USA): Workshop komunitného divadla
piatok – sobota, 28. – 29. 3. 2014, 10.00 - 16.00

Marcy ArlinWorkshop o princípoch komunitného divadla pod vedením americkej režisérky Marcy Arlin, ktorá v roku 1988 založila Immigrants Theatre Project. Workshop je určený pre divadelníkov, komunitných pracovníkov, študentov umenovedných a spoločenskovedných odborov, alebo ľudí, ktorých téma komunitného umenia zaujíma. Cieľom je poskytnúť účastníkom metodologickú inšpiráciu a konkrétne nástroje využiteľné v praxi. Workshop nie je limitovaný na prácu s konkrétnou cieľovou skupinou, počas dvoch dní chceme prediskutovať otázky, ktoré sa viažu k zapájaniu neprofesionálov do divadla vo všeobecnosti: či už ide o imigrantov, ženy na materskej, problémovú mládež, handicapovaných, včelárov, alebo všetkých naraz.

Prvá časť workshopu predstaví účastníkom na konkrétnych príkladoch pedagogické východiská, etické otázky, otázky financovania a sociopolitického kontextu viažúce sa k tomuto typu práce v Spojených štátoch. Prezentované budú koncepty a metódy odvodené z diel Judith Herman, Michaela Chekhova, Violy Spolin, Augosta Boal, San Francisco Mime Troupe a iných.

Druhá časť bude zameraná prakticky: poskytnúť účastníkom nástroje, ako pracovať s komunitou, a tiež príklady divadelných a improvizačných cvičení, metódy zhromažďovania oral history materiálu a jeho spracovania do podoby predstavenia. Marcy Arlin použije príklady zo svojej práce s migrantami, obeťami násilia, minoritami a tínedžermi ako prípadové štúdie. Účastníci si zároveň vyskúšajú prezentáciu svojich vlastných príbehov a otázok vyplývajúcich z ich vlastnej práce. Dôležitá pre nás v tomto ohľade bude skúsenosť účastníkov a ich očakávania, ktorým prispôsobíme obsah workshopu.

Popri praktických otázkach (a často i skrz ne) sa chceme dotknúť tiež reflexívnej a kritickej roviny: Aký potenciál má využitie umenia v problematických spoločenských kontextoch? Pre koho sú komunitné projekty prínosom? Kde vedie hranica medzi sympatiou a empatiou, angažovanosťou a charitou?


Marcy Arlin v roku 1988 založila v New Yorku divadelné združenie Immigrants´ Theatre Project, kde doteraz režírovala viac ako 20 inscenácii a vytvorila vyše 200 autorských projektov. Immigrants´ Theatre Project uvádza tradičné i experimentálne hry a spolupracuje s imigrantmi a marginalizovanými skupinami. Divadlo získalo v roku 2003 významnú cenu OBIE (Off-Brodway Theatre Awards). Arlin je členkou Lincoln Center Theater Directors Lab a League of Professional Theatre Women. Ako špecialistka J. W. Fulbright Commision vedie v USA a Európe semináre a prednáša o americkej imigrantskej dráme a interkultúrnej improvizácii. V roku 2012 iniciovala a realizovala projekt Eastern European Playwright: Women Write the New, cyklus inscenovaných čítaní hier dramatičiek z Bulharska, Česka, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska. Ďalšími výnimočnými projektmi na ktorých sa podieľala sú napr. East/West/East: Vietnamese Immigrants out of war (projekt o vietnamských imigrantoch v Českej republike a USA), Journey Theatre (projekt s imigrantmi, ktorí prežili 11. september, vojnu a mučenie).


Časový harmonogram: 10.00 - 16.00 (s prestávkou na obed 13.00 - 14.00)
V prípade potreby bude workshop tlmočený do slovenčiny.

Workshopu bude predchádzať jednodňové sympózium o vzťahu hraníc a participatívneho umenia.

Workshop je bezplatný, počet účastníkov je však limitovaný - ju nutné sa vopred zaregistrovať.
Info a prihlasovanie: ivana@stanica.sk

Podpora:

loga-na-webProjekt je realizovaný v rámci medzinárodného projektu Karaoke Europe, financovaného s podporou Európskej Komisie, Veľvyslanectva USA v Bratislave a Ministerstva kultúry SR. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

Tagged as: , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics