Moja kultúra, tvoja kultúra, naša kultúra - séria multikulti podujatí

For English please scroll down

Túto sériu troch večerov organizujem ja, Luna, nová dobrovoľníčka na Stanici a v Novej synagóge, s cieľom spoločne premýšľať a rozprávať sa o kultúre. Čo to vlastne je?
 

Je to súbor tradícií zdieľaných niektorými ľuďmi na určitom území? Určitý jazyk? Kombinácia rôznych vedomostí, ktorá tvorí spoločnosť? Je to splynutie symbolov a kódov, ktoré vytvárajú v spoločenstve povedomie identity? A čo sú tie symboly a kódy? A ako vznikli? Čoraz viac sa stretávame s pojmami ako „národná identita“, „kultúrne dedičstvo“ či „kultúrny pluralizmus“. Ale čo tieto výrazy skutočne znamenajú? A, predovšetkým, ako spolu súvisia?

Ja som sa narodila v Brazílii, ale z mojich dvadsiatich piatich rokov existencie som tu strávila len pätnásť. Zvyšných desať rokov som strávila v krajinách ako Španielsko, Anglicko, Holandsko a teraz Slovensko. V každej z týchto krajín sa učí iná história, hovorí sa iným jazykom, všade je iné poňatie toho druhého, iné poňatie seba.

Mojím cieľom je ponoriť sa počas tejto série do týchto konceptov a objaviť ako spolu súvisia. Ukážem vám kúsok zo svojej kultúry, vy mi ukážete zo svojej, spolu budeme premýšľať nad ich významami. Ako? Cestou s tromi zastaveniami:

1. zastavenie: Ja. Odtiaľto pochádzam, z Brazílie. Takto sa vidíme. Takto vidíme ostatných u nás.

2. zastavenie: Ten druhý. Takto to je, keď my Brazílčania prídeme na iné územie. Takto potom vnímame seba a ostatných.

3. zastavenie: Stretnutie. Tu prichádzate vy. Tu sa stretávame. Čo si povieme, ak sme sa práve spoznali?

Ako je to aj s akýmkoľvek iným stretnutím, neviem kam nás tieto tri zastavenia zavedú. A tak ako obyčajne, budeme trošku riskovať. Zovšeobecňovanie, predsudky, obyčajnú nevedomosť. V každom pipade dúfam, že to bude pre dobro veci a že sa minimálne lepšie spoznáme. Pokiaľ si udržíme vzájomný rešpekt, môžeme z tejto trojdňovej skúsenosti odísť s niečím novým.

Vidíme sa!

Podujatia:

23.3. Cara do Mundo / Tvárou svetu

Premietanie dokumentu o 18:00 + diskusia o 19:30

25.3. UNTERGRUNDLOS / Bez pôdy pod nohami

Performatívna prednáška o 18:00 + diskusia o 20:30

27.3. Confinado, Desconfinado / Spútaný, nespútaný

Video-performance o 19:00 + diskusia o 19:10

 

English version:

My culture, your culture, our culture is a series of 3 events organized by me, Luna, as an attempt to reflect on the meaning of, well, culture. What is it?

Is it a set of traditions shared by some in a certain territory? A certain language? The combination of all different types of knowledge that make up a society? Is it an amalgamation of symbols and codes that give a sense of identity to a certain group? What are those symbols and codes anyway? Where do they come from?

Throughout the globe, we hear more and more terms such as ‘national identity’ or ‘cultural heritage’ or even ‘cultural pluralism’. But what do these words really mean? And most importantly, how do they relate?

I was born in Brazil. But out of my 25 years of existence, I have only spent about 15 years on Brazilian territory. The other 10 years I spent in countries such as Spain, England, The Netherlands and now Slovakia. In each of these countries a different history to be taught, a different language, a different understanding of the other, a different understanding of the self.

My proposal for this series of 3 events is to dive a bit into these understandings and explore how they relate. The idea is simple: I will show you a bit of my own culture, you will show me some of yours, together we will reflect on what they mean. How? Through a 3 stops ride.

First stop: the self. This is where I come from, Brazil. This is how we see ourselves. This is how we see the others within our territories.

Second stop: the other. This is when we, Brazilian, come to a different territory. This is how we then reflect on ourselves and others.

Third stop: the encounter. This is where you come in. This is where we meet. What do we say to each other when we have only just met?

As with any new encounter, I am not sure about where these 3 stops will lead. And as always we will face many risks. Risk of generalizing, risk of being prejudiced, risk of pure and simply not knowing. Whatever happens, however, hopefully, it will be for the good and we will get to know each other more. So long as we keep up the respect, we might just as well leave this 3 days experience with something new.

See ya!

Events:

23.3. Cara do Mundo / Face of the world

Documentary screening at 6 pm + discussion at 7:30 pm

25.3. UNTERGRUNDLOS / UNDERGROUND

Lecture-performance at 6 pm + discussion at 8:30 pm

27.3. Confinado, Desconfinado / Confined, Unconfined

Video-performance at 7 pm + discussion at 7:10 pm

Ďakujeme za podporu