Midistreda / Midipríprava s Jurajom Gáborom 2017/18

Midistreda je priestor pre bezprostredné formálno-neformálne odovzdávanie skúseností praktizujúceho mladého súčasného umelca Juraja Gábora, ktorý si počas svojich štúdií prešiel mnohými výtvarnými disciplínami ako kresba, maľba, grafika, sochárstvo, architektúra, akčné umenie či video a dodnes ich znalosť naplno využíva pri umeleckých realizáciách v galériách i v krajine. Podstata Midiprípravy spočíva v motivovaní kreatívne vizualizovať naše aktuálne myšlienky, tak aby sa stali aj mimoumelckej verejnosti inšpiratívnymi či jednoducho funkčnými.
Stretnutia sú určené pre všetkých dospievajúcich aj dospelých, ktorí tvoria a chcú tvoriť.

V rámci časopriestoru Midistredy môže prebiehať tiež "Midipríprava" - čo je formát špecializovaný na stredoškolákov samomotivovaných pokračovať v uplatnení svojich kreatívnych znalostí na vysokej škole. Práca začína vo výbere školy v oblastiach voľného umenia, úžitkového umenia či architektúry. Výučba je následne založená na dlhodobých i rýchlych praktických cvičeniach harmonicky kombinovaných s diskusiou o rôznorodých kultúrnych a spoločenských vplyvoch na súčasnú vizuálnu kultúru. V cvičeniach ide predovšetkým o prehlbovanie znalostí v štúdiách ľudského tela, jeho zasadenia do prostredia, krajiny architektúry a ďalšie rozvíjanie znalostí pri individuálnom tvorivom procese. Od konkrétnych kresebných štúdií sa študent naučí cestu k výtvarnej skratke, abstrahovaniu existujúcich predmetov a tvarov do nových estetických i funkčných predmetov. Od myšlienky sa cez identifikovanie spoločenských vplyvov, skicovanie, priestorové znázornenie, modely či vizualizácie dostane k spôsobom realizácie. Témy prípravy sú často konfrontované s témami výstav súčasného živého umenia, dizajnu a architektúry na Slovensku i v zahraničí.

Rozvrh hodín: streda, 14.30 - 16.30

Cena za jesenný trimester 2017 je 40,00 € >> treba uhradiť do konca októbra 2017. Zimnojarný polrok stojí 70,00 € >> treba uhradiť do konca januára 2018. Pri úhrade celej sezóny naraz >> do konca októbra 2017, môžete zľahka ušetriť a zaplatiť za kompletnú sezónu 99,00 €.
Platbu očakávame na č. účtu v Tatrabanke: SK75 1100 0000 0026 2881 6039, var. symbol: 901, v správe pre príjemcu prosím uveďte meno.

Info o aktuálnej dostupnosti kurzu a prihlasovanie: Mária Eliášová, 0907 175 525, maria@stanica.sk

Ďakujeme za podporu